Fakta

Fakta om Professionshøjskolernes Effektiviseringsprogram

 • Effektiviseringsprogrammet er et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og de syv professionshøjskoler om udmøntning af 128 mio. kr. bevilliget af Folketinget til at understøtte fælles effektiviseringsløsninger for professionshøjskolernes studieadministrative og øvrige administrative opgaver og processer samt fælles driftsløsninger på IT-området.
 • Programmet og bevillingens etablering skal ses i sammenhæng med professionshøj-skolernes tilskud med udgangen af 2015 bl.a. vil være reduceret med ca. 150 mio.kr. i forhold til niveauet i 2011 begrundet i effektiviseringspotentialer inden for professions-højskolernes generelle administration med støttefunktioner og studieadministration.
 • Programmet er et supplement til de enkelte professionshøjskolers arbejde med at implementere de konkrete besparelser på forskellig vis. Det kan derfor ikke siges generelt, at sektoren står overfor at skulle implementere samtlige besparelser, da nogle allerede er gennemført. Men sektorens tilskud vil blive reduceret med beløbet nævnt ovenfor. Med så store krav om besparelser står professionshøjskolerne midt i en omfattende effektiviseringsproces.
 • Professionshøjskolernes effektiviseringspotentialer er baseret på:
  Finansministeriets og Undervisningsministeriets analyse af Professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner gennemført af Boston Consulting Group i 2010. Analysen kan ses her (del 1) og her (del 2).
  Undervisningsministeriets analyse om øget anvendelse af it på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet – forslag til forbedringer af studieadministrative opgaver og processer gennemført af McKinsey i  2009. Analysen kan ses her, appendiks I findes her og appendiks II her, samt baggrundsmateriale her.
  Analyserne var sammen med et idékatalog fra sektoren udgangspunkt for indkredsning af effektiviseringsprogrammets formål og indhold.
 • Effektiviseringsprogrammet blev igangsat med konsulentbistand fra Devoteam i 2012 med prioritering af over 130 projekt-forslag i 12 workshops med de syv professionshøjskolers stabschefer (chefer fra stu-dieadministrations-, økonomi-, HR-, bygnings-, indkøbs- og IT-afdelinger). På en af-sluttende ledelsesworkshop i vinteren 2013 med professionshøjskolernes rektorer og ressourcedirektører fandt sektorens prioritering af indsatser og projektforslag sted, og resulterede i programmets handlingsplan. Se den godkendte handlingsplan her, bilag findes her.
 • Effektiviseringsprogrammet blev i efteråret 2014 reorganiseret med en programbestyrelse og tre indsatsprogrammer med hver sin styregruppe. Ind-satsprogrammerne er studieadministration, fælles IT og generel administration. I foråret 2015 blev indstatsprogrammerne Fælles IT og Generel administration sammenlagt til indstatsprogrammet Generel administration og IT.
 • Der er etableret et programsekretariat, som skal understøtte programorganiseringen og sektoren med at gennemføre programmets projekter og aktiviteter. Programsekretariatet består af en programleder, en intern projektleder og en sekretariatsmedarbejder, og er placeret i Danske Professionshøjskolers sekretariat. Ledelsen af programsekretariatet varetages af en porteføljeleder ansat hos en af Professionshøjskolerne. Se mere om organiseringen her

Vil du vide mere om de enkelte indsatsprogrammer og deres projekter:

Studieadministration

Generel administration og IT